˨

߁EPEEEZEE/B> EEE FE EAE. E C EE270 E EEQA.

C EPE EM E100 . BEEE(EEGE:

. A E (E52%):

1) ʁEE EEH. EE22 3) E- 8 5) Z - 4

2) EE16 4) ՁEE EE - 1,5 6) - 0,5

E ߁EPEEEEE E EA EK EEGE EEEEEEEA EE - EEE. ȁELEEE BE EE EEEEEE EEE EEEEEE AZE EE EE EE EEEEMEE 10 %. сE EE EEEE EEEE LH EEEE E EEGM JE EAGEDE EA EEME

E ED EE EEA. G B@EE E EE EEEEAE E@EEEZEEC, DEEEMEEE CA. Z CEEE E@JHE MCE, E E, EEEEE, @EE D@ DE

. A (E48%):

1) ΁EZEEEME - 20 3) EMECE- 7 5) EE- 4

2) ́EIEL EEME - 10 4) - 3 6) EE4

JJE JE E - C J DL EEBHEL EEECZE, @EEJBEEB E K JBE E (EE@ME LD EEE ELD, -ELD, EAEEE EFME ECAAD). EG, EB MEZEE 1 E2 E EEEEH E EEE K EE EE EEH E , B EEEEELEEEME. EE EE30 EEMEE EELE EZE E EGE. @EE E EEEME B@Z @ E E E EEE EEEC E"EME ". ZEEEED E - EEME EEEEEAEEE ME EE ECABEEEZEEEZE. @EE EE EEMEE : EIE, l-EEBEE l-EEI, dl-EI, l-EIE,

l-EEE @C EAE ECE EEEMEE(EZ) @EEHE E : EEGE EEEABZE EEE EEE, EEEEEE I. EEK EEME EEE I EBE EE EEM, EEE EEMEE E EM , EK HEEE.

EMECE EEEEE17 IEE E EE E@CMEEGE ZEKK E@EM IEE

E(EE/E:

1. - 17,90 3. GE- 2,20

2. E - 4,70 4. E- 0,20

. CMEAEE MEE EUE EE EEAEE @EZEE IEAE MEEE EH EEDZEEEE EEEEEP, EE DEM MED IEA MEEE @E EIED EB EE DR EM-E E EE EMEZEEG. ZEE E5-6 E E[ EEEEEM 75 % H EMEAGEEEEE

EEQE(EEEE:

1. EEGE- 843,40 4. E- 210,00 7. E- 11,60. 10. DE- 2,48 13. E- 0,40

2. DE- 828,00 5. A - 95,00 8. EE- 5,84 11. @E - 1,68 14. - 0,12

3. E- 650,00 6. E- 22,90 9. E- 5,20 12. JE- 0,40 15. C - 0,10.

EMEEE ED EE AE(EM 0,3 % C ). BE- DEGEE EEAH EME ȁE ZEL EEK EEAE/B> (IJE0,2% C ).E , EEELEEEEE EE L MEEEEEEQA, EEEGE E, E E I, E, GEE.

CEH DEEEEEEEQA:

DE ED@E MEBEIEAE DMEE EEEEEE@AM-EBEE. AEM, EEEB E , EEMEEDEBE EDE ȁE EEEEEEE@ E E M- EGEEIZEM@GE E GEE EER BM, CEE, EL EDEA E EEEE E E EZEE EM, E5-6 EE[ D HEEE LBE @EEEM 50 % H EMEAGEEE.

E ΁EEEDI EAGEHEEB - EEEE EE ME EE MEEE. E , DE IEEEEAGEED GEEG, EUE, EEEH. EG E EEE

E/B>. EEEEE - EEEB EGE(EE F EG, , EFE E , EGB E.) EEEGE EUE E EEAE E, EE EEEEEE EEEAEEEG EEE EE . E E EIEEM-MEZEEGE EHMEAD, EDE EEE EGEEEEE .

 

 

. E/B>: EMEEE EEEEZ, M JE EE EE

1) 3) EE 5)

2) () 4) 6) U

E E K EEE E4 E, EEE EE EEEE, EEEMEEE EE E, EEK. E EEEG DE R AGE @E ME @EEEEB@ME EB@M D@E EE EL EE

(E @E E EED@EAGE @EG EGEEHM G EEG I E EGEEEME B@ EEE EMEEEAGE E E EEEEEE EE EE

(GEM ECE EECED . āE @EG H EMEAGEEED D@E E EE LBEEM 3-4 EE[.

EE HE EE EEEE. B@M E EEEE AG D EEEEEEEMEEEELER EEEEE. EE "CE MED EGEEEAZE (E EEE, EEED@E MEH EG EEEL E, MEBEIEAE DMEE(B@M EEE EE, EFE C G.

EE IEEE EEECEEEEG, BEF EEE B@ M AE EEEEAEEE EGEE.

EEEEEECEEEEEG EEEEGEAGE

U EEE EEE ZEEGE

ʁEG AE EPE EM :

ZEH Z EEE, ZE EEEEME. EEEB @CZEEEE- EH EEEEEEACE E E EE , EEEEH MG E E EDG . EZE AAE EZEEEI EECE EEEEEE EEE, EEEECME I, EAE , EEZEEEEE ED EE EEJ E M EHEE EE EPEEFE EE@E, EH LBEE EEEEF EMGEEE@A, EEE EE. ́EBM ZEJBEEA ME EE QER DR E EME, EABZE EBEEE EAE, E E EABZEE E GE EEGEE, E REAGE AEM, EEUE EEEEEBEEEE @EEEEG EM , EEEEEEE, M EEPE EG EB EEE EG. MZEAE, EAZEE߁EGE @EE H EC EB E, EEEEEEVE EE

A EG:

JJEEM E EEEAE EEE EBE(EG MG EE @J), EEEE EEEE EAA EEAA IEE ΁EECEEEEE 1) E EG - EEEEELD ED@EEDD EGEEI EE (EE); 2) EG - EZEE@EE DEEDL EI (EEA); 3) EBA EG - EDE DE EE EC E@G IZEEIZE@J.
EECE B EMEEE ECE EG EEEBE M EJE E- EH EAH EE

EEEM- EE

AZEAEEEEEAE DEE AAE EE. EEA EEE EGEAEEE EE EE EEBE. CME GEE @AE4.317 E E1.698 X. @EE EED EE E EEEEAEIBE 0,13 EJEE, EEE EEEED EDEE E E[.

EME E/FONT> K:

΁EAZEL EEEECEEE EAM E EE EE EBE. ́EEE@AZEE߁EGE EAME IBEEE EEE CEEDECMEE, EEE EEE 5 EEEE- EE 2.1 E - EE E3.5 E - EX. E E ECE @G KEEEAEEEEEEABZEE

EEEE

E- EE EZEBEEEEAGEEE. E, E E DEM, M E EEE EEEE EGEEM. E EEC M EG AE EEAE JEE EEEEEEEGEEE EFEEEE EIH EE

CE E:

ECEEEC, MEEE EEE EEEEE, EEEEZ QE QZEH E EJEEEE EZEEE EE(EE EGE EE.

E, EE AGE

GEEZEFEE EPE EM , E EE E EE EG E AGEEE E E E EE.

ZEH, E EPEE EME , EJECEE ELE LB, EEEBEE EE EB E EE AAE EE.

Go to next page